Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

14.11.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

120 §

Asunto Oy Helsingin Ruususen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-008179 T 02 08 03 01

Att 2825004030

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Ruususen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 19.200,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 29.1.2018.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 20.082.225,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 352.859,15 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 19.200,72 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 372.059,87 euroa ja 1,85 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

        Autohallin lattian pintakäsittely (36)

        Lämmönjakohuoneen lattian pinnoitteen muutos (37)

        Yksi emännän avain lisää ja kahteen emännän avaimeen RFID-siru / huoneisto (38)

        Lisääntyneiden ullakkotilan tuulenohjaimien ja kulkusiltojen asennus (39)

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073

sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566