Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

13.11.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

118 §

Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-013202 T 02 08 03 01

Att 2825004039

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 4.969,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 12.835.701,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 57.119,68 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 4.969,92 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 62.089,60 euroa ja 0,48 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

        Pesulan varausjärjestelmän ohjausjärjestelmä (8)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566