Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

05.11.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

111 §

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012170 T 02 08 03 01

Att 2825004025

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 2.636,66 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 14.519.173,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 302.982,27 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hintaan 2.636,66 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 305.618,93 euroa (alv 24 %) ja 2,105 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

        Pihamuurin kansikivien kittisaumaus (80)

        Palopeltien indikointi (81)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900

kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566