Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

02.09.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

88 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Viitankruununtien parvekkeiden pellityskorjausten tilaaminen

HEL 2019-009209 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Helsingin Asumisoikeus Oy Viitankruununtien parvekkeiden pellitysten korjaamisen Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staralta hintaan 2.480 euroa (alv 24 %). Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta "Rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Kohteen parvekkeiden pellityksiä täytyy korjata, jotta havaitut puutteet saadaan kuntoon.

Lisätiedot

Teemu Laine, takuukorjauspäällikkö, puhelin: 310 32373

teemu.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566