Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

27.08.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

82 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Elielin LVI-suunnittelun lisätyön tilaaminen ääniongelmien korjaamiseksi

HEL 2019-008909 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Helsingin Asumisoikeus Oy Elielin Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:ltä LVI-suunnittelun lisätyötä arvonlisäverolliseen kattohintaan 1.860,00 euroa (alv 24 %). Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta "Rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Kohteessa on havaittu takuuaikana ääniongelma, mihin haetaan korjausta. Kohteeseen tilataan Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:ltä ääniongelman selvittäminen, ratkaisu, sekä korjaussuunnitelma. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy on antanut kattohintaisen tarjouksen 1.860,00 euroa (alv 24 %) kyseisestä työstä.

Lisätiedot

Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566