Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

13.08.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

74 §

Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006009 T 02 08 03 01

Att 2825004034

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 3.615,96 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 25.579.677,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 18.423,96 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 3.615,96 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 22.039,92 euroa ja 0,09 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

        Elementtisuunnittelun lisätyöt 31.12.2018 - 4.3.2019 (10)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566