Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

21.05.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

52 §

Asunto Oy Helsingin Kaneliomenan sovintosopimuksen kustannukset

HEL 2019-005838 T 03 01 00

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti hyväksyä Asunto Oy Helsingin Kaneliomenan kanssa tehdyn sovintosopimuksen ja päätti maksaa sovintokorvauksen 300.000,00 € (sis. alv:n). Sovintosopimuksen kustannukset maksetaan Asuntotuotantorahaston kohdasta ”Rakentamisen riskit”.

Samalla asuntotuotantopäällikkö päätti valtuuttaa Anne Pietilän allekirjoittamaan sovintosopimuksen, joka voidaan allekirjoittaa sähköpostin välityksellä.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotannon ja Asunto Oy Helsingin Kaneliomenan välillä on ollut erimielisyyttä rakennuksen virheistä ja puutteista. Asuntotuotanto on kiistänyt Asunto Oy Helsingin Kaneliomenan vaateet. Asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi asuntotuotanto ja Asunto Oy Helsingin Kaneliomena ovat tehneet asiassa sovintosopimuksen.

Lisätiedot

Tapio Raatikainen, vastuukorjauspäällikkö, puhelin: 310 32382

tapio.raatikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sovintosopimus 15.5.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566