Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

08.05.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

47 §

Heka Oulunkylä Kustaankartano talot D ja E, ER alakattokorjausten tilaaminen

HEL 2019-005505 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Heka Oulunkylä Kustaankartanon talojen D ja E, ER alakattokorjaukset Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 2.427,58 euroa (alv 24 %). Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta "Rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Kohteen alakattolevyjärjestelmää täytyy korjata, jotta havaitut haitat saadaan kuntoon.

Lisätiedot

Teemu Laine, takuukorjauspäällikkö, puhelin: 310 32373

teemu.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566