Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

24.04.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

41 §

Sovintosopimuksen tekeminen koskien Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin asuntoa A1

HEL 2019-004830 T 03 01 00

Att 2825004029

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tehdä sovintosopimuksen Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin huoneiston A1 ostajien kanssa.

Huoneiston A1 ostajille maksetaan asian ratkaisemiseksi ja enempien selvittely- ja muiden kustannusten välttämiseksi kertakaikkisena korvauksena 775,46 euroa lisättynä viivästyksestä aiheutuneena korvauksena 1,06 euroa. Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta ”Rakentamisen riskit”.

Päätöksen perustelut

Osakkaat ovat ostaneet Helsingin kaupungilta Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin numerot nro 1-143, jotka oikeuttavat huoneiston A1 hallintaan Asunto Oy Helsingin Parrulaituri –nimisessä asunto-osakeyhtiössä.

Asukkaat ovat valittaneet huoneistossa olevasta hajuhaitasta ja siihen liittyvässä sovintosopimuksessa on sovittu, että myyjä korvaa ostajille kuitteja vastaan rakennusterveyskonsulteista n. 500 euroa, lääkärikuluista ja lääkkeistä n. 80 euroa ja muuttoon käytetyistä taksimatkoista 138 euroa. Lopullinen korvaussumma selviää, kun ostajat ovat toimittaneet kuitit myyjälle. Lisäksi myyjä korvaa ostajille ilman kuitteja Niemi Palvelut Oy:n varastoon viedyistä viherkasveista ja muuton vuoksi pilalle menneistä ruuista 200 euroa. Lopulliseksi summaksi on muodostunut 776,52 euroa.

Lisätiedot

Helena Koski, projektipäällikkö, puhelin: 310 26401

helena.koski(a)hel.fi

Liitteet

1

Sovintosopimus, Asunto Oy Helsingin Parrulaituri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566