Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

28.02.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

27 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy Malminkartanon alue/ Hilapellontie 2:n peruskorjaukseen liittyvien taajuusmuuttajien tilaaminen

HEL 2019-002554 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Helsingin kaupungin asunnot Oy Malminkartanon alue/ Hilapellontie 2:n peruskorjaukseen liittyvät taajuusmuuttajat Helsingin Kaupungin asunnot Oy:ltä hintaan 1.202,80 euroa (alv 24 %). Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta "Rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Hankkeen takuuaikana kiinteistönhoidossa ilmenneiden vikojen korjaamiseksi on jouduttu asentamaan taajuusmuuttajat, joita ei oltu sisällytetty kohteen peruskorjauksen ohjelmaan.

Lisätiedot

Jarmo Nevalainen, työmaavalvoja, puhelin: 310 32336

jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566