Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

21.02.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

25 §

Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan lämpimän veden ongelmien selvityksen tilaaminen

HEL 2019-002326 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan lämpimän veden ongelmien selvityksen Hepacon Oy:ltä puitesopimuksen mukaisesti ja saadun tarjouksen perusteella kattohintaan 3.720 euroa (alv 24 %). Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta "Rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Hankkeen takuuvaiheen korjaukset ovat osin kesken, ja niiden toteutuksesta on epäselvyyttä asunto-osakeyhtiön kanssa. Yhtiö on valittanut lämpimän veden odotusajoista, jotka on mitattu. Odotusajat olivat Ympäristöministeriön asetuksessa määriteltyä pidemmät ja ne tulee saada asetuksen mukaisiksi.

Hepacon selvittää ongelmat lämpimän veden odotusajoissa ja antaa mahdolliset korjausehdotukset.

Lisätiedot

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566