Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

30.01.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

16 §

Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001317 T 02 08 03 01

Att 2825004031

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä RKL Reponen Oy:ltä hintaan 15.392,96 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta 17.026.911 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 15.392,96 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 15.392,96 euroa (alv 24 %) ja 0,09 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

        Palokatkodetaljit päivitetty Hiltin mukaan (10)

        Sokkelin luukku TL 2 (6)

        Perustussuunnitelmien muutokset (7)

        Muuntamon muutokset suunnitelmiin erittelyn mukaan RAK 816-03 B ja 816-12 B (8)

        IV-muutokset muutosluetteloon F 28.9.2018 palopellit muuntamoon (9)

        IV-muutokset muutosluetteloon C 6.8.2018 (5)

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371

marko.j.hakkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566