Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

14.01.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

6 §

Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012425 T 02 08 03 01

Att 2825004021

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyön Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 5.304,98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Myllypihan osalta 9.739.358,57 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 54.692,43 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitetyn lisä- ja muutostyön (3), joka koskee kattoluukkujen lukituksia, kustannus on 5.304,98 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 59.997,41 euroa (alv 24 %) ja 0,62 % hankinta-arvosta.

Lisätiedot

Sanne Varpanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32375

sanne.varpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566