Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

09.01.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

2 §

Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-013202 T 02 08 03 01

Att 2825004039

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 31.557,50 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 12.835.701 euroa.

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 31.557,50 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 31.557,50 euroa ja 0,25 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

        Paalutuksen lisämetrit (1)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566