Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Rakennuttaminen

06.06.2019

 

 

 

 

Rakennuttamispäällikkö

 

 

 

 

11 §

Teollisuuskadun tunnelin tekniset järjestelmät, muutostyötilaus, 18 369,34 euroa

HEL 2017-005117 T 02 08 02 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Teollisuuskadun tunnelin teknisten järjestelmien urakan muutostyön Caverion Suomi Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 28-29 mukaisesti 18 369,34 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 16.5.2017 § 203 oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 700 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 536 080,33 euroa.

Lisätiedot

Taru Laitinen, projektisihteeri, puhelin: 310 38332

taru.laitinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Infrayksikkö 1

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566