Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Rakennuttaminen

26.03.2019

 

 

 

 

Rakennuttamispäällikkö

 

 

 

 

9 §

Helsingin kaupungin ja rakennus Omera Oy:n välillä solmitun urakkasopimuksen purkaminen

HEL 2018-009434 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti purkaa Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan Rakennuttaminen -palvelun ja Rakennus Omera Oy:n välillä 27.09.2018 allekirjoitetun urakkasopimuksen Jätkäsaaren L3 varaston muuttamisesta liike- ja kokoustiloiksi kokonaisurakan töistä.

Päätöksen perustelut

Sopimukseen sisältyvien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 79 §:n mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin.

Rakennus Omera on asetettu konkurssiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 14.03.2019.

Konkurssipesän edustaja ilmoitti 25.03.2019 päivätyllä sähköpostilla että ei sitoudu konkurssilain 3. luvun 8 §:n 1. momentin mukaisesti suorittamaan työtä loppuun.

Lisätiedot

Kalevi Aittola, projektipäällikkö, puhelin: 310 75185

kalevi.aittola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Toimitila 3

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566