Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Rakennuttaminen

25.03.2019

 

 

 

 

Rakennuttamispäällikkö

 

 

 

 

8 §

Finlandia-talon perusparannushankkeen sähkösuunnittelun hankinta

HEL 2018-011694 T 02 08 02 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti

A
hyväksyä tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaan tarjouksen antaneen Ramboll Finland Oy:n Finlandia-talon perusparannuksen sähkösuunnittelun suunnittelijaksi,

B
oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikön päällikön tilaamaan Finlandia-talon perusparannuksen sähkösuunnittelun mahdolliset lisä- ja muutostyötilaukset,

C
päätös tehdään ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman.

Päätöksen perustelut

 

Finlandia-talon rakennukseen osoitteessa Mannerheimintie 13 e on suunniteltu laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus sekä maanalainen laajennus teknisille ja tukitiloille.

Hankesuunnitelma on vielä päätännässä. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä, 7.2.2019/19§.

Sähkösuunnittelun kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus ja hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Kilpailutus tehtiin EU-hankintana.

Osallistumishakemukset tuli jättää 3.12.2018 klo 13.00 mennessä. Osallistumishakemuksen jätti viisi tarjoajaehdokasta. Rakennuttamispäällikkö teki tarjouskilpailuun osallistuvien valintapäätöksen 20.12.2018/24 §.

Tarjoajat jättivät alustavat tarjoukset (laatutarjous) 14.1.2019 klo 13.00 mennessä, joissa ilmoitettiin suunnittelutoimeksiantoon nimettävät avainhenkilöt ja heidän kokemus. Kaikkien tarjoajien ilmoittamat avainhenkilöt täyttivät henkilöille asetetut soveltuvuus-vaatimukset. Laatupisteytys tehtiin hankinnassa ilmoitetun mukaisesti. Laatuarviointi valmistui 18.2.2019. (Liite 1)

Kunkin tarjoajan kanssa järjestettiin kahdenkeskiset sopimusneuvottelut. Tilaaja toimitti tarjoajille päivitetyt tarjouspyyntöasiakirjat ja kirjalliset vastaukset tarjoajien neuvottelu-ja varten jättämiin kysymyksiin 8.2.2018. 

Tarjoajat jättivät lopulliset tarjouksensa (hintatarjous) 27.2.2019 klo 13.00 mennessä. Tarjoukset avattiin 28.2.2019. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, tarjouksia oli kolme kappaletta. Tarjoukset on esitetty tarjousten vertailutaulukossa 7.3.2019 (Liite 2).

Tarjousten vertailussa laadun painoarvo on 50 % ja hinnan 50 %.

Tarjousten lopulliset laatu- ja hintapisteet ovat seuraavat:

Ramboll Finland Oy

10,00000 pistettä

Granlund Oy  

8,97326 pistettä

Yhtyneet Insinöörit Oy

8,23090 pistettä

 

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskilpailussa sai Ramboll Finland Oy.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. 

Tarjouspyynnön mukaisesti tehdään Finlandia-talon sähkösuunnittelua koskeva kirjallinen tilaus kustakin suunnitteluvaiheesta erikseen. Tilauksessa määritellään kulloinkin tilattavan tehtävän sisältö ja veloituksen enimmäismäärä. Tilaajan arvio hanke- ja ehdotussuunnittelun tarkastamiseen sekä yleissuunnitteluun tarvittavasta työmäärästä on noin 1 100 tuntia, hanke- ja ehdotussuunnittelun tarkastamisen sekä yleissuunnitteluvaiheen sähkösuunnittelun arvonlisäverottoman kattohinnan perusteena käytetään 10% korkeampaa tuntimäärää 1 210 tuntia. Hanke- ja ehdotussuunnittelun tarkastamisen sekä yleissuunnitteluvaiheen sähkösuunnittelun arvonlisäveroton kattohinta on 91 014 euroa. Kilpailutetun sähkösuunnittelun arvonlisäveroton kokonaiskattohinta on 663 949 euroa tarjoushetken hinnoin laskettuna. Veloitusperusteet tarkistetaan vuosittain kunkin vuoden alussa perustuen työehtosopimusten mukaisiin korotuksiin, kuitenkin vähintään elinkustannusindeksin mukainen korotus. Ensimmäinen tarkistus tehdään tammikuussa vuonna 2021.

Tuntiveloitushintoja voidaan käyttää optiona mainittujen väliaikaistilojen tilajärjestelyjen suunnittelutehtävissä. Väliaikaisten tilajärjestelyjen suunnittelutehtävät eivät sisälly kattotuntimääriin.

Lisätiedot

Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi

Liitteet

1

Laatutarjousten vertailutaulukko, sähkö

2

Tarjousten vertailutaulukko, sähkö

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdista B-C

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Rakennuttaminen -palvelu

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566