Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Rakennuttaminen

25.03.2019

 

 

 

 

Rakennuttamispäällikkö

 

 

 

 

7 §

Verkkosaaren pohjoisosa, rakennustöiden valvontapalvelut, konsultin valinta, HTJ OY, 811 165 euroa

HEL 2016-012188 T 02 08 02 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Verkkosaaren pohjoisosan rakennustöiden valvontapalveluita, turvallisuuskoordinaattorin ja takuuajan tehtäviä HTJ Oy:ltä tarjouksen 14.3.2019 mukaisesti laskutyönä 811 165 euron arvonlisäverottomasta kattohinnasta.

Päätöksen perustelut

Konsultti on valittu ”Rakennus-, sähkö-ja LVIJA-teknisten töiden rakennuttamis- ja valvontapalvelujen puitesopimuksen” listalta teknisen johtajan 12.9.2018 § 138 tekemän päätöksen mukaisesti.

Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen on laaja ja vaikea rakentamiskohde entisellä satama-alueella ja tällä valinnalla hyödynnetään HTJ:n kokonaisvaltaista osaamista.

Lisätiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tarjous 14.3.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Infrayksikkö 1

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566