Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Rakennuttaminen

15.01.2019

 

 

 

 

Rakennuttamispäällikkö

 

 

 

 

5 §

Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien rakentaminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, päätöksen kumoaminen

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti kumota 14.1.2019 § 4 tekemänsä päätöksen.

Päätöksen perustelut

Tehdyn päätöksen yhteissummassa havaittiin korjattava virhe. Asiasta tehdään uusi rakennuttamispäällikön päätös.

Lisätiedot

Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925

teemu.koivula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Infrayksikkö 1

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566