Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Rakennuttaminen

14.01.2019

 

 

 

 

Rakennuttamispäällikkö

 

 

 

 

4 §

Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun rakentaminen, muutostyötilaus, 90 290,79 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun rakennustöiden muutostyöt YIT Infra Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 114, 119-121, 129, 133-134, 136-138, 140 ja 142-143 mukaisesti 90 290,79 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 29.6.2017 § 10 merkitä tiedoksi teknisen johtajan päätöksen 6.6.2017 § 3 sekä oikeutti rakennuttaminen –palvelun tekemään urakkasopimuksen Paciuksenkadun, Tukhomankadun ja Mennerheimintien rakennustöistä Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa 4 830 000 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 870 054,51 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 4 927 057,34 euroa alittavat laaditun kustannusarvion (6 803 500 euroa) 1 876 442,66 euroa.

Lisätiedot

Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925

teemu.koivula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Infrayksikkö 1

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566