Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Rakennuttaminen

10.01.2019

 

 

 

 

Rakennuttamispäällikkö

 

 

 

 

3 §

Suunnittelijankadun eritasoliittymä, rakennusurakka, muutostyötilaus, 214 111,81 euroa

HEL 2016-004696 T 02 08 03 00

2814I07201 6701502 3010

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Suunnittelijankadun eritasoliittymän rakennustöiden muutostyön Kreate Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 20 ja 21 mukaisesti 214 111,81 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 11.10.2016 § 394 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Suunnittelijankadun eritasoliittymän rakennustöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kreate Oy:n kanssa 8 261 000 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 854 001,09 euroa.

Lisätiedot

Jukka Väisänen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Infrayksikkö 1

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566