Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Tilapalvelut

21.07.2020

 

Tukkutori

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

96 §

Alueen vuokraaminen Finnluxury Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta ajoneuvon testausta varten

HEL 2020-008835 T 10 01 01 04

Päätös

Tukkutori-yksikön päällikkö päätti vuokrata  Finnluxury Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta liitteen mukaisen alueen 22.7.2020 klo 16 - 22 väliseksi ajaksi kuvauksia varten seuraavin ehdoin:

Vuokrana peritään 375 euron (+ alv 24 %) kertakaikkinen korvaus, joka on maksettava laskun eräpäivään mennessä.

Ellei vuokraerää suoriteta erääntymispäivään mennessä, vuokralainen on velvollinen maksamaan langenneelle erälle erääntymispäivästä maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

Mikäli sääolosuhteet estävät kuvaukset, siirretään vuokra-aikaa yhteisesti sovittavalle ajankohdalle.

Tapahtuma ei saa häiritä kohtuuttomasti alueen muuta toimintaa.

Vuokralainen hankkii mahdollisia dronekuvauksia varten tarvittavat luvat.

Vuokralainen vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Vuokralainen on korvausvelvollinen alueen pintamateriaalien ja istutusten mahdollisesta vahingoittumisesta.

Vuokra-alue on tyhjennettävä, mahdolliset aitaus ja muut rakennelmat poistettava sekä alue saatettava vuokranantajan hyväksymään kuntoon vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Mikäli vuokrattua aluetta ei ole tyhjennetty sovitun mukaisesti, alueen tyhjentämis- ja siistimiskulut sekä vuokraa vastaava korvaus alueen käytöstä kuntoon saattamiseen saakka peritään vuokralaiselta.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Liitteet

1

Malmi_kiitotie

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Tiedoksi

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58227

Vanha Talvitie 10 H

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566