Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Tilapalvelut

16.07.2020

 

Tukkutori

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

94 §

Alueen vuokraaminen Arktum Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta moottoripyörän ajoharjoittelua varten

HEL 2020-008337 T 10 01 01 04

Päätös

Tukkutori-yksikön päällikkö päätti myöntää liitteen mukaisen alueen käyttöoikeuden Arktum Oy:lle moottoripyörän ajokoulutusharjoittelua varten 6.7. - 5.10.2020 väliseksi ajaksi mikäli toiminnalle ei aseteta rajoituksia koronaepidemian vuoksi.

Alueen käytöstä peritään 375 euron (+ alv 24 %) vuokra, joka on maksettava laskun eräpäivään mennessä.

Ellei vuokraerää suoriteta erääntymispäivään mennessä, vuokralainen velvollinen maksamaan langenneelle erälle erääntymispäivästä maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

Alueen käyttö ajoharjoitteluun ei saa häiritä kohtuuttomasti alueen muuta toimintaa. Lisäksi vuokralaisen tulee sallia alueen tilapäiset järjestelyt siten, että alueen käyttö rajoittuu tai poistuu kokonaan alueella järjestettävien tapahtumien aikana. Nämä järjestelyt eivät oikeuta vuokran alennukseen, eikä muihin korvauksiin.

Vuokralainen vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Jenny Hirsikangas, vuokrausassistentti, puhelin: 310 70637

jenny.hirsikangas(a)hel.fi

Liitteet

1

Arktum Oy_kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Tiedoksi

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58227

Vanha Talvitie 10 H

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566