Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Tilapalvelut

17.06.2020

 

Tukkutori

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

86 §

Alueen vuokraaminen UAB Saugus Vairavimas -yhtiölle Malmin lentokentältä asiakastilaisuuksia varten-

HEL 2020-002684 T 10 01 01 04

Päätös

Tukkutorin päällikkö päätti vuokrata UAB Saugus Vairavimas  -yhtiölle Malmin lentokentältä liitteen mukaisen alueen asiakastapahtumia varten seuraavin ehdoin:

Vuokra-ajat ovat
- perjantai 26.7. klo 10 - sunnuntai 28.6. 2020 klo 18
- perjantai 17.7. klo 10 - sunnuntai 19.7.2020 klo 18
- perjantai 4.9. klo 10 - sunnuntai 6.9.2020 klo 18 (perjantaina ajot päättyvät 16.30)

Vuokrana peritään 5 625 euron (+ alv 24 %) kertakaikkinen korvaus, joka on maksettava laskun eräpäivään mennessä.

Ellei vuokraerää suoriteta erääntymispäivään mennessä, vuokralainen on velvollinen maksamaan langenneelle erälle erääntymispäivästä maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

Tapahtuma ei saa häiritä kohtuuttomasti alueen muuta toimintaa.

Vuokralainen vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Vuokralainen on korvausvelvollinen alueen pintamateriaalien ja istutusten mahdollisesta vahingoittumisesta.

Vuokra-alue on tyhjennettävä, mahdolliset aitaus ja muut rakennelmat poistettava sekä alue saatettava vuokranantajan hyväksymään kuntoon vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Mikäli vuokrattua tilaa ei ole tyhjennetty sovitun mukaisesti, alueen tyhjentämis- ja siistimiskulut sekä vuokraa vastaava korvaus alueen käytöstä kuntoon saattamiseen saakka peritään vuokralaiselta.

Samalla tukkutorin päällikkö päätti perua 19.12.2019 (176 §) tekemänsä päätöksen alueen vuokraamisesta UAB Saugus Vairavimas  -yhtiölle, koska tilaisuudet jouduttiin perumaan koronaepidemian takia.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Liitteet

1

UAB_vuokra-alue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58227

Vanha Talvitie 10 H

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566