Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Tilapalvelut

12.06.2020

 

Tukkutori

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

80 §

Tilan vuokraaminen Mama Creative Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta kuvauksia varten

HEL 2020-007519 T 10 01 03

Päätös

Tukkutorin päällikkö päätti vuokrata Mama Creative Oy:lle noin 2 000 m² suuruisen tilan Malmin lentokentällä sijaitsevasta entisestä lentokonehallirakennuksesta (hangaari) kuvauksia varten. Vuokra-aika on keskiviikko 24.6. klo 06 - torstai 25.6.2020 klo 06. Vuokraus tehdään muuten seuraavin ehdoin:

Vuokrana peritään 1 000 euron (+alv 24 %) kertakaikkinen korvaus.

Ellei vuokraerää suoriteta erääntymispäivään mennessä, vuokralainen on velvollinen maksamaan langenneelle erälle erääntymispäivästä maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

Tehosteiden (vesi-, tuuli-, yms.) käytöstä on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen.

Vuokralaisen on siivottava vuokra-alueelta kaikki mahdolliset roskat ja kuljetettava ne heti kuvausten jälkeen pois.

Mikäli vuokrattua tilaa ei ole tyhjennetty ja siivottu sovitun mukaisesti, alueen tyhjentämis- ja siistimiskulut sekä vuokraa vastaava korvaus alueen käytöstä kuntoon saattamiseen saakka peritään vuokralaiselta.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58227

Vanha Talvitie 10 H

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566