Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Tilapalvelut

12.06.2020

 

Tukkutori

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

79 §

Alueen ja tilan vuokraaminen Warner Bros. International Television Production Finlandille Malmin lentokenttäalueelta tv-sarjan kuvauksia varten

HEL 2020-007804 T 10 01 03

Päätös

Tukkutorin päällikkö päätti vuokrata Warner Bros. International Television Production Finlandille liitekarttaan merkityn alueen sekä entisen lentokonehallin (hangaarin) tv-sarjan kuvauksia varten seuraavasti. Kuvausajat ovat seuraavat;

22.6. ulkokuvaukset klo 07 -18.55
23.6. ulkokuvaukset klo 07 - 17 ja sisätilassa klo  17 - 20
24.6. ulkokuvaukset klo 07 - 18.55
25.6. ulkokuvaukset klo 07 - 17 ja sisätilassa klo 17 - 20
30.6. ulkokuvaukset klo 07 - 17 ja sisätilassa klo 17 - 19
2.7. ulkokuvaukset klo 07 - 17 ja sisätilassa klo 17 - 19
8.7. ulkokuvaukset klo 07 - 17 ja sisätilassa klo 17 - 18.30 (ulkokuvauspaikkana hangaarin edusta)
9.7. ulkokuvaukset klo 07 - 18.55
10.7. ulkokuvaukset klo 07 - 17 ja sisätilassa klo 17 - 18.30
14.7. ulkokuvaukset klo 07 - 16.30 ja sisätilassa klo 16.30 - 18
16.7. ulkokuvaukset klo 07 - 16.30 ja sisätilassa klo 16.30 - 18
21.7. ulkokuvaukset klo 07 - 19.30 (kuvauspaikkana hangaarin edusta)
22.7. ulkokuvaukset klo 07 - 16 ja sisätilassa klo 16 - 18
24.7. ulkokuvaukset klo 07 - 16 ja sisätilassa klo 16 - 18

Kokonaiskorvauksena peritään yhteensä 6 250 euron korvaus (+ alv 24 %), joka maksettava laskun eräpäivään mennessä.

Ellei vuokraerää suoriteta erääntymispäivään mennessä, vuokralainen on velvollinen maksamaan langenneelle erälle erääntymispäivästä maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

Vuokrauksen muut ehdot ovat:

- Vuokralainen hankkii kustannuksellaan kaikki toimintansa tarvitsemat luvat.

- Kuvaukset eivät saa kohtuuttomasti häiritä alueen muuta toimintaa.

- Tehosteiden (vesi-, tuuli-, yms.) käytöstä on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen

- Vuokralaisella on lupa säilyttää omalla vastuullaan kuvausrekvisiitta ulkoalueella kuvausten väliaikoina, ellei alueille ole muuta käyttöä.

- Vuokralaisen on siivottava päivittäin vuokra-alueelta kaikki mahdolliset roskat ja kuljetettava ne pois.

- Vuokralainen vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Vuokralainen on korvausvelvollinen alueen pintamateriaalien ja istutusten mahdollisesta vahingoittumisesta.

- Vuokra-alue on tyhjennettävä, mahdolliset aitaus ja muuta rakennelmat poistettava sekä alue saatettava vuokranantajan hyväksymään kuntoon vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Mikäli vuokrattua tilaa ei ole tyhjennetty sovitun mukaisesti, alueen tyhjentämis- ja siistimiskulut sekä vuokraa vastaava korvaus alueen käytöstä kuntoon saattamiseen saakka peritään vuokralaiselta.

- Helsingin kaupunki antaa Warner Bros. International Television Production Finland Oy:lle luvan suorittaa kuvauksia hallinnoimallaan kiinteistön alueella, joihin tässä sopimuksessa on viitattu.

- Kaupunki myöntää Warner Bros. International Television Production Finland Oy:lle luvan käyttää kuvaamansa kuvamateriaalia yllämainitussa tarkoituksessa ja sen markkinointimateriaalissa.

- Tuotantoyhtiöllä on oikeus leikata, lisätä tai muuttaa kuvausmateriaalia ohjelmaan sopivaksi.

- Tuotantoyhtiönedustajat ja kaupungin edustaja tarkistavat kuvauspaikan yhdessä ennen kuvausten alkua ja kuvausten päätyttyä.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Liitteet

1

WBI_kuvausalue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58227

Vanha Talvitie 10 H

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566