Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

 

 

Liikenne- ja katusuunnittelu

27.03.2020

 

 

 

 

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

 

 

 

 

37 §

Hämeentien ja ympäristön liikenteenohjaussuunnitelma välillä Siltasaarenkatu Mäkelänkatu

HEL 2018-009448 T 08 01 07

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan liikenteen ohjausjärjestelyt Hämeentiellä ja sen ympäristössä välillä Siltasaarenkatu Mäkelänkatu piirustusten 6850 ja 6851 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hämeentielle, Hakaniemen torikadulle, Haapaniemenkadulle, Viidennelle linjalle ja Helsinginkadulle on laadittu katusuunnitelmat 30724/1-4, 30725/1, 30726/1 ja 30727/1. Tarkistetaan liikenteen ohjausjärjestelyt vastaamaan katusuunnitelmia sekä nykyisiä suunnitteluperiaatteita.

Hämeentielle toteutetaan neljä poliisin liikennevalvontakamerapistettä, joilla kohteesta riippuen valvotaan ajonopeuksia, joukkoliikennekaistojen käyttöä ja päin punaista ajoa.

Lisätään Junatien ylittävälle sillalle Lapsia –varoitusmerkki varoittamaan osoitteessa Hämeentie 55 sijaitsevasta päiväkoti Pääskylästä. Päiväkodilta on tullut pyyntö merkin lisäämiseksi.

Näkinkujalta ja Kaikukadulta poistetaan yhdet välisuojatiet, sillä ko. katujen luonne muuttuu uusien järjestelyjen myötä rauhallisemmaksi.

Kaikukadun asiointipysäköintipaikoilla sallitaan myös asukaspysäköinti ja Kaikukadun lippuautomaatin sallittu enimmäisaika poistetaan.

Hämeentie 5b edustalta poistuu pysäköintilippuautomaatti.

Kustannusennuste

Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen 50 000 euroa

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.

Lisätiedot

Inga Valjakka, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Piirustus 6850

2

Piirustus 6851

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Toimeksi- ja tiedoksiannot

Toimeksiannot:

Rakennukset ja yleiset alueet/Rakennuttaminen/Tomi Laine

Tiedoksiannot:

Palvelut ja luvat/Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut/Kaija Kossila

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58214

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566