Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

 

 

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

19.08.2022

 

 

 

 

Tonttipäällikkö

 

 

 

 

47 §

Maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Torino Assetin kanssa 38. kaupunginosassa Malmilla liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12775

HEL 2022-008714 T 10 01 00

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-38-101-2 omistajan Kiinteistö Oy Torino Assetin (Y-tunnus 3086676-1) kanssa liitteen 2 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus
-tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja esisopimuksen sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA138-6)

Päätöksen perustelut

Nykyinen asemakaava

Tontilla on voimassa asemakaava nro 10034, joka on vahvistettu 23.6.1993. Siinä tontti on merkitty kuulumaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K). Tontin rakennusoikeus on 4 100 k-m².

Poikkeuslupa

Kaupunginhallitus on myöntänyt 7.9.1998 § 1210 tonttia koskevan poikkeusluvan 98-2084/526 nuorisoasuntolan rakentamiselle ja poikkeamiselle kaavan edellyttämien liike- ja toimistotilojen rakentamisesta Turkhaudantien puoleisen rakennuksen ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen.

Poikkeusluvan takia tontin nykyarvo perustuu asuntolarakennusoikeuteen (AKS).

Asemakaavan muutos

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12775. Siinä tontti on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on edelleen 4 100 k-m².

Kaavamuutos koskee käyttötarkoitusta. Nykyinen rakennus on tarkoitus säilyttää.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin 91-38-101-2 arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 26.4.2021 (310 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 2 oleva sopimus, jonka mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 10 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Lisäksi maanomistaja luovuttaa kaupungille korvauksetta tontista
91-38-101-2 katualueeseen 91-38-9901-0 (38 K) noin 4 m² suuruisen määräalan.

Maankäyttökorvauksessa on otettu huomioon kaupunginhallituksen 26.4.2021 (310 §) hyväksymien maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvien periaatteiden kohdan 4 mukainen 25 % alennus eräillä kokeilualueilla, joihin kuuluu Malmin aseman lähialue enintään noin 300 metrin etäisyydellä asemasta. Päätöksen perusteella maankäyttökorvauksesta annetaan 25 % alennus.

Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman.

Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi kaksi prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan sopimuksen allekirjoittamispäivää seuraavan kuukauden alusta maksupäivää edeltävän kuukauden loppuun. Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon.

Esisopimus

Maanomistaja luovuttaa kaupungille korvauksetta tontista 91-38-101-2 katualueeseen 91-38-9901-0 (38 K) noin 4 m² suuruisen määräalan.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115 §) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon saakka. Maankäyttökorvaus ja alueidenjärjestelyn arvo ovat yhteensä noin 17 000 euroa.

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavaehdotus 12775

2

Sopimus ja esisopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimusosapuoli

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 2

Kymp/Maankäyttösopimukset

Liite 2

Kymp/Asemakaavoitus

 

Tiedoksi

Kanslia/Villeneuve, Linden, Sippola-Alho ja Rämö

Kymp/Maka/Aska/Patrikka

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58213

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566