Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

30.10.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

52 §

Jäänhoitokoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön

HEL 2019-009623 T 02 08 01 00

Päätös

Vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti hylätä RKK Bear Group Oy:n, Prorink International Oy:n ja Iceconcept Oy:n tekemät tarjoukset, koska tarjoukset eivät täytä vaadittuja teknisiä vähimmäisvaatimuksia.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Jäänhoitokone 1 kpl

Hankintamenettely

Jäänhoitokoneen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä; hankintailmoitus on julkaistu HILMA-järjestelmässä ja tarjouspyyntö (252812 HEL 2019-009623) on julkaistu hankintalain 25 § kynnysarvon ylittävien tarjousten mukaisesti. Määräaika tarjousten jättämiselle oli 27.09.2019 klo 14:00. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä jäänhoitokoneesta. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: RKK Bear Group Oy, Prorink International Oy ja Iceconcept Oy.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavan jäänhoitokoneen tulee täyttää.

Yhdenkään tarjoajan jäänhoitokone ei täyttänyt kaikkia vaadittuja teknisiä minimivaatimuksia.

Jäänhoitokoneen hankinta toteutetaan uudella hankintailmoituksella HILMA-järjestelmässä.

Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 15.1.2019, § 4 vahvistanut irtaimen omaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeuttanut toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahan siirroista ja investointimäärärahojen kohentamisesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 investointeihin on varattu yhteensä 7 106 000,00 euroa (alv 0 %), josta irtaimen omaisuuden perushankintoihin on kohdistettu 3 925 000,00 euroa (alv 0 %).

Hankinta maksetaan investointimäärärahoista tililtä 450001 ja kohdistetaan projektille 29 854 022 000 220.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 26.3.2019, 55 § siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

Lisätiedot

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö 252812

2

Tekniset tiedot

3

JYSE 2014 Tavarat

4

Sopimusmalli 2019

5

Kohteen kuvaus

6

Avauspöytäkirja 252812

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

KUVA

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566