Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

17.10.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

51 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 hinnastoon lisäys Jätkäsaaren, Laajasalon ja Lautasaaren ulkotekojäiden sekä Jätkäsaaren tekonurmen vuokrien osalta

HEL 2018-010552 T 02 05 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 hinnastoa Jätkäsaaren, Laajasalon ja Lauttasaaren ulkotekojäiden sekä Jätkäsaaren tekonurmen vuokrien osalta seuraavasti:

Vuokrahinnat lisätään saman suuruisina vuoden 2020 hinnastoon.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 hinnastoon lisätään Jätkäsaaren, Laajasalon ja Lauttasaaren ulkotekojäiden sekä Jätkäsaaren tekonurmen hinnat muiden samaan kategoriaan kuuluvien hintojen mukaisesti. Vuokrahinnat lisätään myös vuoden 2020 hinnastoon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2019.

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566