Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

27.06.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

39 §

Suvilahden Tiivistämön ravintolapalvelujen hankinta

HEL 2019-005914 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti valita ravintolapalvelutuottajaksi käyttöoikeussopimuksena Beaver City Restaurants Oy:n Suvilahden Tiivistämön ravintolapalvelutuottajaksi.

Sopimus tehdään ajalle 1.9.2019 – 31.12.2022.

Käyttöoikeussopimuksen arvioitu arvonlisäveroton arvo koko sopimuskaudelle on noin 290 000 euroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely

Nuorisopalveluiden tapahtumayksikkö käynnisti Suvilahden Tiivistämön ravintolapalvelutuottajan kynnysarvon alittavan käyttöoikeussopimuksen kilpailutuksen kevyesti toteutettuna kilpailutuksena.

Hankinnasta julkaistiin ilmoitus Hilma –ilmoituskanavalla 23.5.2019. Tarjousajan päättymiseen eli 10.6.2019 klo 12:00 mennessä Hankintayksikkö vastaanotti yhteensä kolme tarjousta. Tarjoukset avattiin tarjousajan päätyttyä.

Määräaikaan mennessä jättivät seuraavat tarjoajat:

 Prandia Lunchering Oy

 Beaver City Restaurants Oy

 Helsingin Rock and Roll Oy

Tarjousten avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä 1.

Valintaperusteet

Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja palvelun laatutekijöiden perusteella.

1. Hinta 40 %

        Liikevaihdosta maksettava provisio hankintayksikölle.

        Kilpailijat pisteytetään korkeimman provisiotarjouksen perusteella siten, että suurin provisio antaa 40 pistettä ja muut kilpailijat suhteutetaan tähän.

2. Laatu 60 %

        Palvelun laatua vertaillaan seuraavien tekijöiden perusteella:

        Jokaisesta osatekijästä annetaan pisteet asteikolla 0-5, jossa 5 on korkein.

        Kilpailijat pisteytetään korkeimman laatupistemäärän perusteella siten, että suurin laatupistemäärä antaa 60 pistettä ja muut kilpailijat suhteutetaan tähän.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa, liite 2.

Parhaan tarjouksen vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta- ja laatutekijöitä.

Tarjousvertailu osoittaa, että  kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Beaver City Restaurants Oy.

Lisätiedot

Pekka Mönttinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 45807

pekka.monttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tiivistämö_ avauspöytäkirja 11.6.2019

2

Tarjousten vertailu 14.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kuva/nuorisopalvelut

Kuva/hallinto-ja tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566