Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

12.06.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

34 §

Senaatti-kiinteistöjen korvausvaatimus elokuvateatterin valmistumisen viivästymisestä

HEL 2018-006722 T 10 01 03

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Senaatti-kiinteistöjen korvausvaatimuksen elokuvateatterin valmistumisen viivästymisestä siten, että viivästyskorvausta suoritetaan sopimuksen mukaisesti kahdelta viikolta, yhteensä 7 379,40 euroa (ilman alv). Vuokraa hyvitetään (10 päivää) ajalta 1. -10.1.2019, sisältäen 2 % edelleenvuokrauspalkkion niin, että vuokrasopimuksen mukaisen kokonaisvuokran 15 813 euroa (ilman alv) sijasta tammikuulta 2019 perittävä kuukausivuokra on 10 712,05 euroa (ilman alv). 

Päätös tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taloushallinnolle asian valmistelua ja toimeenpanoa varten.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 19.6.2018 § 140 valtuuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, jolla kaupunginkirjasto vuokraa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin käyttöön keskustakirjasto Oodin elokuvateatterin oheistiloineen osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään vuokrasopimukseen pieniä muutoksia tarvittaessa.

Toimialan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen, keskustakirjaston elokuvateatterista solmitun vuokrasopimuksen viivästysseuraamusta koskevan ehdon mukaan ”mikäli vuokra-ajan alkaminen viivästyy sovitusta, suorittaa vuokranantaja vuokralaiselle korvauksena viikkovuokraa vastaavan viivästyskorvauksen kultakin alkavalta viivästyneeltä viikolta”. Vuokra-ajan alkaminen viivästyi sovitusta 10 päivää ja vuokralainen sai vuokrakohteen hallintaansa 11.1.2019.

Senaatti-kiinteistöt on lähettänyt korvausvaatimuksen 8.3.2019 ja päivittänyt sitä 8.5.2019. Korvausvaatimus on yhteensä 12 582,39 euroa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja päättää vahingonkorvauksesta.

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 43682

johanna.simpanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Senaatti-kiinteistöjen päivitetty vaatimus 8.5.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

 

Senaatti-kiinteistöt

 

Kansallinen audiovisuaalinen insituutti

 

Tiedoksi

Kuva/Taspa

Kuva/Oodi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566