Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

28 §

HAM Helsingin taidemuseo tennispalatsin, ilmaiset sisäänpääsyt vuonna 2019

HEL 2019-005233 T 12 02 03 03

Päätös

Toimialajohtaja päätti HAM Helsingin taidemuseo tennispalatsin ilmaisista sisäänpääsyistä vuonna 2019 seuraavasti:

* 12.5. (su) äitienpäivä
* 18.5. (la) kansainvälinen museopäivä)
* 12.6. (ke) Helsinki-päivä
* 15.8. (to) Taiteiden yö 11-20

* ilmainen sisäänpääsy: Joka kuukauden viimeinen perjantai (toimialajohtaja 9.2.2018 § 6)

Lisätiedot

Pirkko Siitari, näyttelypäällikkö, puhelin: 310 87026

pirkko.siitari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

 

tiimiesimies

 

markkinointi

 

näyttelyvalvojat

 

assistentti

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566