Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

26 §

Henkilöstöasioihin liittyvän päätöksenteon delegoinnin päivitys

HEL 2019-002058 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä henkilöstöasioihin liittyvän päätöksenteon delegoinnin päivityksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegoinnin hyväksymisestä on tehty päätös 26.2.2019. Henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegointia on päivitetty koskien kirjallisen varoituksen antamista.

Lisätiedot

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 310 89014

tarja.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöasioiden päätöksenteon delegointi_päivitetty 3.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kuvan esimiehet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566