Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

29.04.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

25 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019 oikaisu

HEL 2018-010552 T 02 05 00

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti oikaista 27.11.2018, § 59 tekemäänsä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 hinnastoa koskevaa päätöstään hinnastossa olleen asiavirheen vuoksi. Samalla toimialajohtaja päätti täydentää hinnastoa tarvittavin osin.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2019. Lautakunnan valtuuttamana toimialajohtaja teki 27.11.2018, § 59 päätöksen kulttuurin ja vapaa-ajan hinnastosta vuodelle 2019.

Toimialajohtajan hinnastopäätöksen 27.11.2018, § 59 liitteessä oli virheelliset venepaikkojen hinnat, jotka tällä päätöksellä oikaistaan. Samalla hinnastoa täydennetään palveluiden esittämien muutosten mukaisesti. Hinnastotäydennykset ovat uusia tuotteita tai hinnan esitystavan muutoksia kuten tuotteelle määritelty maksimihinta tai hinnoitteluväli. Nuorisopalvelut on yksinkertaistanut ja selkeyttänyt koko hinnastoaan. Kaikki hinnastomuutokset sekä nuorisopalveluiden hinnasto on esitetty liitteessä tummennettuna. Päätökselle on korjattu lisäksi oikea muutoksenhaku (Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) ja päätös on tämän jälkeen julkaistu uudelleen nähtävänä pidettäväksi.

Lisätiedot

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tja päätöksen liite Kuvan hinnasto oikaisu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

 

Asianosaiset

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566