Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

15.01.2019

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

3 §

Edustaminen kalatalousalueiden sekä yhteisten vesialueiden osakaskuntien kokouksissa

HEL 2018-003024 T 00 01 06

Päätös

Toimialajohtaja päätti valtuuttaa toimialan kalatalousasiantuntijan edustamaan Helsingin kaupunkia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kuuluvien Helsinki-Espoon, Vantaanjoen, Kirkkonummi-Siuntion, Länsi-Uudenmaan, Porvoon-Sipoon ja Inkoon kalatalousalueiden sekä Saarijärven, Länsi-Onaksen, Luukin, Kaunissaaren, Elisaaren ja Bengtsår-Prästön yhteisten vesialueiden osakaskuntien kokouksissa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on jäsenenä kalatalousalueissa perustuen omistamiinsa kiinteistöihin seuraavasti:

-Helsinki-Espoon kalatalousalue (vesialueet Helsingin alueella)
-Vantaanjoen kalatalousalue (useat kiinteistöt Vantaanjoella)
-Kirkkonummi-Siuntion kalatalousalue (kiinteistötunnus 257-470-3-65)
-Länsi-Uudenmaan kalatalousalue (kiinteistötunnus 78-402-2-6)
-Porvoon-Sipoon kalatalousalue (useat kiinteistöt Sipoossa)
-Inkoon kalatalousalue (kiinteistötunnukset 149-416-1-38, 149-416-3-56)

Helsingin kaupunki on osakkaana yhteisten vesialueiden osakaskunnissa perustuen omistamiinsa kiinteistöihin seuraavasti:

-Saarijärven osakaskunta (kiinteistötunnus 927-430-876-7)
-Länsi-Onaksen osakaskunta (kiinteistötunnus 638-450-876-4)
-Luukin osakaskunta (kiinteistötunnus 49-430-876-1)
-Kaunissaaren osakaskunta (kiinteistötunnus 753-429-876-2)
-Elisaaren osakaskunta (kiinteistötunnus 149-416-876-2)
-Bengtsår-Prästön osakaskunta (kiinteistötunnus 78-402-876-6)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsentenkokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Tämä päätös korvaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen 17.12.2018, 62 §.

Lisätiedot

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kuvan edustaja

Kuva

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566