Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

21.12.2017

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

37 §

Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Keks -järjestön kanssa

HEL 2017-013613 T 02 05 02

Päätös

Vs. kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti allekirjoittaa mandaatin Stödföreningen KEKS (KEKS) järjestölle rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta.

Stödföreningen KEKS (KEKS) edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella hakuun osallistuvia hankesuunnitelmassa mainittuja osapuolia yhdeksästä eri valtiosta. Avustusta haetaan Erasmus+ YiA – ohjelmasta, avaintoimi KA1 Learning Mobility of Individuals (Liikkuvuus avustusta) nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan 120 015 €.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuus hakee osuuttaan kokonaisavustuksesta Suomessa syntyneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen kohteena on Job Shadow projekti, nimeltään "YOUTH WIN! Youth Workers Improving Youth Work Now". Projektiin kuuluu alaprojekti, jossa tarjotaan nuorille mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön (European Voluntary Service, EVS).

Hanke toteutetaan 1.1.2018 - 31.12.2019 välisenä aikana. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014 - 2020) loppuun asti.

Lisätiedot

Sonja Witting, nuorisosihteeri, puhelin: 310 79772

sonja.witting(a)hel.fi

Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1

liite 1 viranomaispäätös Erasmus projektikuvaus mandaattiin ruotsi suomi

2

Erasmus + -hakemus KA105-5D000E63-EN-1

3

mandat kesk jobshadow

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kvlk

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Nuorisopalvelukokonaisuus

Hallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566