Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

22.11.2017

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

33 §

Oulunkylän kirjaston ja nuorisotalon siivouspalvelut H080-17

HEL 2017-012308 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti hyväksyä Inhouse Partners Oy:n (1859650-0) tarjouksen Oulunkylän kirjaston ja nuorisotalon siivouspalveluista yhdeksi (1) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019 ja yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021. Tilaaja päättää erikseen optioiden käyttöönotosta suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden / edellisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 73 920 euroa.

Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017 - 001237, jonka hankintapäätös on tehty 26.6.2017. Puitejärjestelyssä on sovittu, että kohdekohtaiset siivouspalvelut minikilpailutetaan kohderyhmään A (Siivouspalvelut) valittujen palveluntuottajien kesken.

Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailutus yksikön 4.10.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön H080-17/HEL 2017- 010621. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö lähetettiin kaikille kohderyhmässä A (Siivouspalvelut) mukana oleville palveluntuottajille. Tarjouskilpailu toteutettiin sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä (Tarjouspalvelu).

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.10.2017. Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta: Palmia Oy, ISS Palvelut Oy, Services Netto, Inhouse Partners Oy ja N-Clean Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu puitesopimuksen kilpailutuksen H018-17/HEL 2017 – 001237 yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman tarjouksen on jättänyt Inhouse Partners Oy.

Lisätiedot

Jutta Paajamaa, palvelupäällikkö, puhelin: 310 31791

jutta.paajamaa

Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kanslia

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566