Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

 

 

 

 

23.10.2017

 

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

29 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatiotyöryhmän asettaminen

HEL 2017-011482 T 00 00 02

Päätös

Toimialan digitalisaatiosuunnitelmaa ja sen toteutusta koordinoimaan asetetaan työryhmä.

Työryhmän tulee:

-

laatia toimialan digitalisaatiosuunnitelma yhdessä palveluiden kanssa niiden tarpeet varmistaen sekä asukkaita ja kumppaneita osallistaen

 

 

-

varmistaa toimialan sisäisten ja kaupunkiyhteisten digitaalisten työkalujen huomioiminen osana toimialan digitalisaatiokehitystä

 

 

-

seurata digitalisaatiosuunnitelman toteutusta ja sen strategianmukaisuutta

 

 

-

osallistua digitalisaatioon liittyvien hankkeiden valmisteluun ja priorisointiin

 

 

-

valmistella digitalisaatioon liittyvät merkittävät päätösasiat johtoryhmäkäsittelyyn

 

 

-

koordinoida toimialan digitalisaatiokehitystä muiden toimialojen, kaupunkitasoisen ja valtakunnallisen digitalisaatiokehityksen suhteen

 

 

-

seurata yleisiä digitalisaation trendejä ja arvioi niiden merkitystä toimialalle.

 

Työryhmän jäsenet ovat:

Jussi Vehviläinen, tietohallintopäällikkö, tietohallintopalvelut, puheenjohtaja

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, varapuheenjohtaja

Tiina Hörkkö, läntisen nuorisotyön aluepäällikkö, nuorisopalvelut

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, liikuntapalvelut

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, kaupunginkirjasto

Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, yleiset kulttuuripalvelut

Reetta Sariola, yksikön päällikkö, kehittämisyksikkö, kehittämispalvelut

Jussi Kaisjoki, viestintäpäällikkö, viestintä- ja markkinointipalvelut

Lisäksi työryhmä voi kutsua mukaan asukkaiden ja kumppaneiden edustajia sekä kuulla asiantuntijoita.

Työryhmän sihteerinä toimii Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, tietohallintopalvelusta.

Työryhmän toimikausi on 23.10.2017-31.12.2018

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston päättämän kaupunkistrategian mukaan Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki kehittää yhteen sovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskasvoisia palveluja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunki panostaa esteettömiin sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen.

Edelleen strategiassa sanotaan, että sähköiset palvelut ovat ensisijaisia, ja ne ovat käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta. Palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä.

Strategian mukaan Helsingissä otetaan käyttöön sähköinen asiointi mahdollisimman laajasti ja kerätään systemaattisesti palautetta sähköisesti. Henkilöstön hyvinvointiin ja osallistumiseen palveluiden uudistamisessa panostetaan.

 

Lisätiedot

Jussi Vehviläinen, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 70770

jussi.vehvilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet

Toimialan hallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566