Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

25.04.2022

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

12 §

Helmet-kirjastojen kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakausilehtien palvelun hankinta

HEL 2021-012273 T 02 08 02 00

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päättää hankkia kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakausilehtien palvelun kokonaistaloudellisesti edullisimmalta   tarjoajalta Bure Capital Oy:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan enintään 500 000 euroa. Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella.

Sopimus ei synny vielä päätöksestä tiedottamalla, vaan vasta, kun odotusaika ja valitusaika ovat kuluneet ja kaupunki ja päätöksellä valittu toimittaja ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely

Hankinnan kohteena on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastojen eli Helmet-kirjastojen kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakausilehtien palvelu. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen. Hankinnassa on kyse yhteishankinnasta, mutta tarjouspyynnön mukaan kukin hankinnassa mukana ollut kaupunki tekee oman hankintapäätöksensä ja sopimuksensa.

Hankinta on toteutettu julkaisemalla hankintalain (1397/2016) kaikille avoin EU -hankintailmoitus 9.3.2022 TED-tietokannassa ja Cloudia kilpailutusjärjestelmässä (Tarjouspalvelu).

Tarjousten käsittely ja vertailu

Määräaikaan mennessä 22.3.2022 klo 12.00 saapui yksi (1) tarjous: Bure Capital Oy. Tarjoaja täytti kaikki tarjouspyynnölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisimpana pidetään tarjousta, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Koska tarjouksia saatiin vain yksi (1) tarjousvertailua ei suoritettu. Kokonaistaloudellisesti edullisin ja ainoan tarjouksen tehnyt Bure Capital Oy valitaan toimittajaksi.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (8621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julki siksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti oikeuttaa 15.2.2022 § 37 mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan kirjastopalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta ja allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset.

Lisätiedot

Tuija Kalke, informaatikko, puhelin: 310 85904

tuija.kalke(a)hel.fi

Aino Ketonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 85636

aino.ketonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

2

Sopimusluonnos

3

Tietosuoja- ja salassapitosopimus

4

Tarjouspyyntö

5

Tarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkirjasto

Kuva, talous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566