Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

22.04.2022

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

11 §

Tutkimuslupa, Nuorten kirjastotyöntekijöiden ammattikuva -tutkimusta varten

HEL 2022-005411 T 13 02 01

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** Nuorten kirjastotyöntekijöiden ammattikuva -tutkimusta varten. Tutkimuslupa on voimassa 1.7.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kirjastoalalle tietoa, jota voidaan hyödyntää osana työnkuvien muodostusta ja henkilöstön rekrytointia. Tutkimus voi toimia tukimateriaalina myös osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa. Tutkimustiedon avulla voidaan nostaa esille laajemmin kirjastoalaa koskevia kysymyksiä, esim. tulevaisuuden työvoimatarpeita, työhyvinvointia, esihenkilötoiminnan tavoitteita ja henkilöstön osaamisen hyödyntämistä. Tutkimuksen kohteena ovat kirjastoissa työskentelevät 20 - 35 v. henkilöt.

Tutkimus on yleisten kirjastojen valtakunnallisten kehittämispalvelujen tekemä valtakunnallinen kartoitus. Se toteutetaan kirjastohenkilöstöön kohdennettuna kyselytutkimuksena. Helsingin kaupungin osalta kohteena on Helsingin kaupunginkirjaston henkilöstö.

Tulokset analysoidaan siten, että niistä koostetaan yksi yhteinen valtakunnallinen yhteenveto. Lisäksi tutkimuskohteina olevat alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot saavat tulokset halutessaan myös suodatettuina alueellisesti. Tutkimustuloksia käsitellään myös yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös kirjastoalan oppilaitoksissa jatkotutkimuksen materiaalina. Tutkimusmateriaali säilytetään Helsingin kaupungin verkkolevyllä. Vastaajien tunnistetietoja ei kerätä. Mahdolliset haastatteluaineistot poistetaan tutkimusraportin valmistuttua.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei hän käytä saamiaan tietoja asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kappaletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimittaa myös sähköisessä muodossa.

Lisätiedot

Miikka Haimila, erityisasiantuntija, puhelin: 310 28739

miikka.haimila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566