Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

16.04.2021

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

10 §

Viikin kirjaston julkitilakalusteiden hankinta

HEL 2021-002079 T 02 08 01 00

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella hankkia julkitilakalusteita Viikin kirjastoon seuraavilta toimittajilta:

Kinnarps Oy 2134,80 euroa ilman arvonlisäveroa

Modeo Oy 80 743,00 euroa ilman arvonlisäveroa

Tavara Trading TTR Oy 10 351,00 euroa ilman arvonlisäveroa

Kirjastopalvelujen johtaja päätti olla valitsematta toimittajaa seuraavien tuotteiden osalta sekä päätti, että ko. tuotteet kilpailutetaan uudelleen, hankitaan perusteltuna suorahankintana tai jätetään hankkimatta kokonaan:

T3 Pinoutuva verhoiltu tuoli, 66kpl

T10 Sohva tekstiilillä, 1kpl

T22 Istuintyynyt + vaunu, 1kpl

P10 Taittopöytä + vaunut, 15kpl

V19 Mikrokaappi, 1kpl

V20 Kenkälokerikko, 1kpl

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 94 000 euroa.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan tarpeen mukaan.

Hankinnasta ei tehdä sopimuksia vaan ainoastaan tilaukset aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Helsingin kaupungilla on voimassa oleva puitejärjestely (HEL 2016- 009597) viiden julkitilakalustetoimittajan kanssa.

Hankinnan kohteena ovat julkitilakalusteiden hankinta Viikin kirjastoon toimitettuna viikolla 31/2021.

Tarjouksen pystyi jättämään kaikista tuotteista tai osittain tuoteriveittäin.

Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken.

Tarjousten valintaperusteena olivat kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että laadun painoarvo oli 50 % ja hinnan painoarvo oli 50 %.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, tarjouksen sisällölle ja hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyyntö lähetettiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 17.2.2021 tarjouspalvelu.fi – portaalin kautta. Tarjouspyyntöä muutettiin siten, että siinä sallittiin osatarjoukset, josta lähettiin tieto 25.2.2021.

Tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle oli 15.3.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: Kinnarps Oy (0789249-4), Modeo Oy (2028267-4) ja Tavara Trading Oy (1464075-4).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Kaikki tarjoukset, jotka täyttivät tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset, otettiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten tarjoamat tuotteet arvioitiin laatuarvioinnissa, jonka mukaan kaikki tarjoajat saivat täydet laatupisteet.

Koska tarjoukset saivat kaikki samat laatupisteet, tehtiin vertailu hintojen perusteella niistä tuotteista, joita tarjoaja tarjosi. Tarjousvertailussa tuotteet jakautuivat siten, että hintavertailut tehtiin tuoteriveittäin siten, että ko. tuotteesta valittiin halvin tarjottu tuote. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa vertailutaulukossa.

Toimivaltaperuste

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.3.2021, § 26 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kirjastopalvelujen johtaja voi päättää hankinnoista 100 000 euroon saakka.

Lisätiedot

Anki Mölläri, ts. kirjastonjohtaja, puhelin: 310 85671

anki.mollari(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko 325545

2

Tarjouspyynto 325545

3

Viikki kaupunginkirjasto Kalustekortit_(PDFA)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkirjasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566