Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

12.04.2021

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

9 §

Tutkimuslupa, kulttuuripääoman uusjako algoritmien aikakaudella: vertaileva tutkimus suomalaisista kirjastoista-tutkimushanketta varten

HEL 2021-001839 T 13 02 01

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** (Tampereen yliopisto) kulttuuripääoman uusjako algoritmien aikakaudella: vertaileva tutkimus suomalaisista kirjastoista –tutkimushanketta varten. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on empiirinen tutkimus siitä, kuinka kokoelmien kelluttaminen sekä lainausalgoritmien käyttö on vaikuttanut kirjastojen käyttöön. Hankkeessa kerätään yhteensä kahdeksaa erilaista suomalaista kirjastoa koskien monipuolinen laadullisia ja määrällisiä aineistoja yhdistävä data, johon sisältyy kirjastojen pitkän aikavälin anonymisoiduista lainaustiedoista koostuva ”big data” ja samojen kirjastojen etnografista havainnointia sekä fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluja. Lisäksi hyödynnetään olemassa olevaa tilastoaineistoa.

Tutkimuksessa käytettäviä tietoja kerätään lisäksi kirjastoissa tapahtuvan etnografisen havainnoinnin, kirjaston keskeisten käyttäjäryhmien parissa tapahtuvien fokusryhmähaastattelujen ja kirjastonjohtajien asiantuntijahaastattelujen avulla.

Tutkimusaineisto suojataan luvatonta käsittelyä vastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. Rekisterinpidosta vastaa tutkimusluvan saaja. Samaten tutkimusrekisteri hävitetään, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei hän käytä saamiaan tietoja asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kappaletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimittaa myös sähköisessä muodossa.

Lisätiedot

Miikka Haimila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28739

miikka.haimila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tutkimusluvan saaja

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566