Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

11.02.2021

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

6 §

Musiikkikirjastot.fi:n Levyhyllyt-blogin artikkeleiden hankinta

HEL 2021-001924 T 02 08 02 00

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti hankkia Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuteen kuuluvan Musiikkikirjastot.fi:n Levyhyllyt-blogiin 50 artikkelia ajalle 1.2.2021-31.1.2022 (optiokaudet 1+1+1 vuotta) ********** arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Musiikkikirjastot.fi:n vinkkiblogi Levyhyllyt nostaa esiin suomalaista ja ulkomaista musiikkia, jota on lainattavissa kirjastosta.

Hankintamenettely

Tarjoukset artikkeleiden kirjoittamisesta pyydettiin kolmelta musiikkitoimittajalta, jotka täyttivät referenssien pohjalta vaaditut kriteerit.  Määräaikaan mennessä 29.1.2021 klo 16.00 tarjouksen jättivät musiikkitoimittajat **********

Kaikki tarjoukset täyttivät vähimmäisvaatimukset ja olivat laadultaan samansisältöiset. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman, hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi **********

Lisätiedot

Matti Sarmela, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 79482

matti.sarmela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Valtakunnalliset kehittämispalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 52401

Rautatieläisenkatu 8

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566