Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

11.02.2021

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

4 §

Boksampo.fi-palvelun toimitus- ja sisällönkuvailutyön hankinta

HEL 2020-014280 T 02 08 02 01

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti hankkia Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuteen kuuluvan Kirjasampo.fi-palvelun ruotsinkielisen version Boksampo.fi:n ja sen Sidospår-osion toimitus- ja sisällönkuvailutyön vuodelle 2021 (optiokaudet 1+1+1 vuotta) Vaasan kaupunginkirjastolta arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 80 000 euroa.

Tämä päätös korvaa kirjastopalvelujen johtajan 23.12.2020, § 26, tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Vaasan kaupunginkirjasto on vuodesta 2008 lähtien ollut mukana kehittämässä ja tuottamassa Boksampo.fi-palvelua. 7.12.2020 pyydettiin suurimmilta ruotsinkielisiltä yleisiltä kirjastoilta: Porvoon kaupunginkirjastolta, Turun kaupunginkirjastolta ja Vaasan kaupunginkirjastolta kiinnostusta varata korvausta vasten vuodessa 0,2 henkilötyövuoden työpanos Boksampo/Sidospår-toimitus- ja sisällönkuvailutyöhön Valtakunnallisten kehittämispalveluiden asettamien työn osaamis- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Vastausaika päättyi 18.12.2020. Vain Vaasan kaupunginkirjasto ilmoitti kiinnostuksensa tarjota työpanosta tarjouspyynnön mukaisesti.

Alkuperäisen päätöksen (KPJOHT 23.12.2020, § 26) arvossa ei ole huomioitu koko sopimusaikaa optiovuosineen.

Lisätiedot

Matti Sarmela, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 79482

matti.sarmela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Valtakunnalliset kehittämispalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 52401

Rautatieläisenkatu 8

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566