Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

26.01.2021

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

2 §

Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 1.2.2021 alkaen

HEL 2021-000854 T 12 02 02 00

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti vahvistaa Helsingin kaupunginkirjaston osalta liitteenä olevat Helmet-kirjastojen (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen) yhteiset käyttösäännöt ja käyttösääntöjen liitteen, jotka tulevat voimaan 1.2.2021 alkaen.

Käyttösäännöissä ja maksuliitteessä mainittu noutamattoman varauksen maksu (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.12.2020, § 198) otetaan käyttöön vasta kirjastoihin kohdistuvien koronarajoitusten lieventyessä, kuitenkin viimeistään 1.6.2021. Ajankohta ilmoitetaan erikseen.

Samalla kirjastopalvelujen johtaja päätti kumota 21.2.2018, § 3 hyväksytyt käyttösäännöt ja käyttösääntöjen liitteen.

Päätöksen perustelut

Helmet-johtoryhmä (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) on hyväksynyt käyttösääntömuutokset. Kukin kaupunki tekee osaltaan käyttösääntöpäätöksen.

Toimivalta asiassa perustuu Helsingin kaupungin hallintosäännön 5. luvun 8 §:ään, jonka mukaan kirjastopalvelujen kokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja.

Lisätiedot

Susanna Aakko, sovelluspäällikkö, puhelin: 310 71312

susanna.aakko(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttösäännöt

2

Laina-ajat ja maksut 2021 FINAL

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 52401

Rautatieläisenkatu 8

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566