Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

13.12.2019

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

30 §

Pohjois-Haagan kirjaston siivouspalveluiden option käyttöönotto, Palmia Oy

HEL 2017-010164 T 02 08 02 00

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että siivouspalvelujen hankintasopimusta Palmia Oy:n kanssa jatketaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Pohjois-Haagan kirjastolla on siivoussopimus Palmia Oy:n kanssa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Sopimuksessa on optiomahdollisuus kahdelle vuodelle ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2021.

Nykyinen sopimus on toiminut molempien osapuolten mukaan hyvin, joten tilaajan puolelta on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta palveluntuottajan kanssa, jonka laatutasoon ollaan tyytyväisiä.

Lisätiedot

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Lauriina Vilkkonen, kirjastonjohtaja, puhelin: 310 85632

lauriina.vilkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Hankinta-asiantuntija

Kaupunginkirjasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 52401

Rautatieläisenkatu 8

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566