Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

21.05.2019

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

17 §

Hankinta, React & Share -seurantapalvelu Kirjastot.fi-palveluihin

HEL 2019-002394 T 02 08 02 01

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti 21.2.2019 tilata React & Share Oy:ltä React &Share –palvelun ajalle 1.2.2019-31.1.2020 arvonlisäverottomaan hintaan 11 280 euroa.

Päätöksen perustelut

Kirjastot.fi-palveluissa koekäytettiin verkkopalveluiden seuranta- ja analytiikkapalvelu React & Sharea marraskuusta 2018 helmikuulle 2019. Hyvien tulosten pohjalta palvelun käyttöä jatketaan.

Hankinta on toteutettu suorahankintamenettelynä lain julkisista hankinnoista (1397/2016) 40 §:n kohdan 2 mukaisesti. React § Share on teknisesti ainoa toimija, joka kykenee tuottamaan kyseistä palvelua.

Lisätiedot

Matti Sarmela, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 79482

matti.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisenssisopimus React&Share Oy 17052019

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

ReactShare Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Valtakunnalliset kehittämispalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 52401

Rautatieläisenkatu 8

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566