Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

05.02.2019

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

8 §

Tilan vuokraaminen Kaupunginkanslian Helsinki-infolle keskustakirjasto Oodista

HEL 2018-012683 T 10 01 02

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti vuokrata kaupunginkanslian Helsinki-infolle keskustakirjasto Oodista yhteensä 14 m² neuvonta- ja sosiaalitiloja liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Sopimus on voimassa 1.12.2018 alkaen toistaiseksi kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Vuokrattavat tilat sisältävät noin 2 m² tilan neuvontapisteen sijoittamista varten sekä yhteensä 12 m² osuuden keskustakirjaston yhteiskäytössä olevista sosiaali- ja kumppanuustiloista.

Kuukausivuokrana peritään 690,48 euroa. Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (1951:10 = 100) ja ensimmäinen indeksitarkastus tehdään vuoden 2020 tammikuussa.

Samalla kirjastopalvelujen johtaja päätti oikeuttaa keskustakirjasto Oodin johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Lisätiedot

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 52401

Rautatieläisenkatu 8

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566