Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kirjastopalvelukokonaisuus

 

 

 

03.01.2019

 

 

 

 

Kirjastopalvelujen johtaja

 

 

 

 

2 §

Puistolan kirjaston siivouspalvelut, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

HEL 2018-010670 T 02 08 02 00

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti keskeyttää Puistolan kirjaston siivouspalveluiden hankintamenettelyn hankintaa tekemättä ja kumota hankintapäätöksen 22.11.2018, § 17.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala lähetti 26.10.2018 minikilpailutuksen tarjouspyynnön Puistolan kirjaston siivouspalveluista kohderyhmässä A   (Siivouspalvelut) mukana oleville palveluntuottajille. Tarjoukset saatiin viideltä palveluntuottajalta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa. Tarjousten vertailu osoitti, että hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti RTK-Palvelu Oy.

Kirjastopalvelujen johtaja päätti 22.11.2018, § 17 hyväksyä RTK-Palvelu Oy:n tarjouksen Puistolan kirjaston siivouspalveluista yhdeksi (1) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankintapäätöksen jälkeen kävi aiemmista tiedoista poiketen ilmi, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala oli kilpailuttanut ruoka-, siivous- ja käyttöpalvelut -tarjouspyynnöllään (HEL 2018–005308) Puistolan koulun lisäksi myös Puistolan kirjaston siivouspalvelut vuodelle 2019. Kilpailutuksen perusteella Coor Service Management Oy valittiin Puistolan koulun ja kirjaston siivouspalveluiden kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi toimittajaksi.

Puistolan kirjaston siivouspalveluita koskeva kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankintailmoitus on perustunut virheelliseen hankinnan kohteen määrittelyyn, sillä kahden eri siivouspalveluntuottajan toimiminen Puistolan koulun ja kirjaston tiloissa ei olisi ollut mahdollista, joten tilakokonaisuuden siivouspalvelut voitiin kilpailuttaa vain yhtenä kokonaisuutena.

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan hankintaa tekemättä hankintalain 125 §:n perusteella todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltu syy on hankintailmoituksessa ollut virhe. Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu valitun toimittajan kanssa.

Lisätiedot

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäjät

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 52401

Rautatieläisenkatu 8

+35893101691

0201256-6

FI81 8000 1600 4169 53

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi/kirjasto

+358931085517

 

FI01012566